نوشته‌ها

دمای بخار چگونه تعیین می شود؟

دمای بخار چگونه تعیین می شود؟

با کمی اطلاع از قوانین ترمودینامیک و گازها میدانیم که هر گاز در حجم ثابت و فشار ثابت دمای مشخصی دارد و لذا با تغیرات در فشار یا حجم دمای گاز تغییر خواهد کرد

حال بر می گردیم به بخار که جزو دسته گازها می باشد لذا زمانی که بخار از روی سطح آب جدا می شود وارد مخزن مخصوص بخار می گردد

در این قسمت بخار در حجم مشخصی محدود خواهد شد لذا باید فشار مشخصی نیز داشته باشد لذا در محیط های بسته شده یا مخازن بخار به نسبت فشار دارای دماهایی معین می باشد

این نسبت دمایی در جدول های بخار اشباع تعیین شده است برای نمونه  جدول خصوصیات بخار در ذیل توجه فرمایید:

جدول بخار

جدول بخار

لذا پس اگر فشار دستگاه مولد بخار اشباع (بخار تولید شده از روی آب بدون سوپر هیت شدن) در ۶ اتمسفر باشد ما دمایی حدود ۱۶۴ درجه سانتی گراد خواهیم داشت